Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Hekkensyorick.
Artikel 1 Begrippen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 de overeenkomst: de tussen klant en leverancier tot stand gekomen overeenkomst tot koop en verkoop van producten:
1.2 de klant: de natuurlijke of rechtspersoon, die de opdracht voor levering van het product verstrekt, dan wel daartoe een offerte vraagt:
1.3 de leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie de levering van het product is opgedragen of aan wie daartoe een offerte wordt gevraagd, hier Hekkensyorick..
Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Nederlands recht is van toepassing
2.2 De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, alle door ons gesloten overeenkomsten en verrichte diensten en alle overige door ons verrichte handelingen.
2.3 Als enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. De vernietigde of nietige wordt dan vervangen door een bepaling die de strekking van de ongeldige bepaling zoveel mogelijk benadert, zulks ter beoordeling van Hekkensyorick.
Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst
3.1 Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.
3.2 Een overeenkomst komt tot stand na een schriftelijke bevestiging onzerzijds, dan wel nadat met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang is gemaakt.
Artikel 4 Prijs en betaling
4.1 Tenzij anders vermeld, zijn de door Hekkensyorick. gehanteerde prijzen uitgedrukt in euro, exclusief BTW.
4.2 Onjuiste prijsvermeldingen en andere vergissingen zoals, calculatie en schrijffouten in prijzen op de website van Hekkensyorick.., in reclame-uitingen, in aanbiedingen, offertes, publicaties, orderbevestigingen,  facturen, of andere bescheiden afkomstig van Hekkensyorick., zijn niet bindend .
4.3 Betaling van het verkoopbedrag minus een aanbetaling dient te geschieden voor verzending of wanneer uitdrukkelijk is overeengekomen; direct bij levering zonder dat enig beroep kan worden gedaan op opschorting, compensatie, aftrek, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.4 Betaling via overschrijving op bank-/girorekening dient te geschieden voor verzending tenzij anders overeengekomen.
4.5 Indien de wederpartij in verzuim is zijn betalingsverplichting na te komen, dan is hij jegens Hekkensyorick.. de wettelijke rente verschuldigd over het nog openstaande factuurbedrag, waarbij een gedeelte van een maand wordt berekend voor een volle maand, en wel vanaf 30 dagen na factuurdatum.
Artikel 5 Ruilen van artikelen
5.1 In alle gevallen dient bij ruiling het originele aankoopbewijs overlegd te worden.
5.2 Ruilen dient binnen 14 dagen na aankoop plaats te vinden.
5.3 Uitgesloten van ruiling zijn: speciaal bestelde of vervaardigde artikelen.
5.4. Artikelen kunnen alleen geruild worden mits ze in originele verpakking en onbeschadigde staat verkeren.
Artikel 6 Leveringsvoorwaarden
6.1 De plaats en de wijze van aflevering worden in de overeenkomst bepaald.
6.2 De eigendom der geleverde zaken gaat pas aan klant over nadat de koopprijs, eventueel verhoogd met rente en kosten is voldaan.
6.3 De klant dient de bij (af)levering aanwezige tekorten en/of beschadigingen uiterlijk binnen 8 dagen na de levering te melden.
6.4 Tenzij telefonisch, schriftelijk of per e-mail een andere leveringstermijn is overeengekomen, geldt een termijn van maximaal 6 weken.
6.5 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geldt de contractuele afleveringsdatum als streefdatum en niet als fatale datum.
6.6. Wanneer het plaatsen van de geleverde zaken niet mogelijk is, is dit het risico van de klant.
6.7 Het risico van de door ons geleverde zaken zijn voor de klant vanaf het moment van aflevering.
Artikel 7 Reclamaties, klachten en garantie
7.1 Garantie, op alle onderdelen geldt een garantie van 1 jaar.
7.2 Indien zaken met uiterlijk zichtbare schade, bijvoorbeeld lak of  transportschade, door Hekkensyorick. worden afgeleverd dan wel het werk met zichtbare gebreken wordt opgeleverd dient de klant dit direct daarna of binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken/werkzaamheden bij Hekkensyorick.. te melden.
7.3 Indien de klant zelf door Hekkensyorick.. geleverde zaken monteert, dient de klant zich voor montage van de goede staat daarvan te overtuigen. Na montage door de klant, vervalt elke aanspraak op zichtbare afwijkingen.
7.4 Indien de schade/het gebrek niet uiterlijk waarneembaar is dient de klant binnen 14 dagen na ontvangst van de zaken dit persoonlijk aan    Hekkensyorick. te melden.
7.5 Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleuren, finish, maat,  afwerking e.d. kunnen geen grond voor reclames opleveren, noch kleurafwijkingen van geleverde zaken gekocht op staal of monster.
7.6 Ieder recht van reclamatie vervalt indien bovengenoemde termijnen niet in acht wordt genomen alsmede indien derden werkzaamheden aan zaken en/of materialen van Hekkensyorick. hebben verricht.
7.7 Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken of uitgevoerd werk. Onoordeelkundig handelen van of onvoldoende zorg voor de geleverde zaken sluit elke reclamatie uit en doet garanties en andere waarborgen vervallen. Noch aan een verkleuring van staalplaat en kunststoffen welke uit technisch oogpunt niet te voorkomen is of welke volgens handelsusance algemeen wordt toegelaten noch aan ondergeschikte afwijking van andere aard kan een klant het recht ontlenen op vervanging, herstel of schadevergoeding.
Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1 Hekkensyorick. is nimmer aansprakelijk voor direct of indirect geleden schade, bedrijfs- en/of stagnatie schade, daaronder begrepen vertraging in de levering van zaken en/of oplevering van het werk, ontstaan door gebreken aan de geleverde goederen en/of door Hekkensyorick. verrichte werkzaamheden, behoudens opzet en/of grote schuld zijdens Hekkensyorick..
8.2 Hekkensyorick.. zal nimmer gehouden zijn tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook en door welke oorzaak dan ook, hoger dan het totaalbedrag van de transactie tussen Hekkensyorick.. en de klant.
8.3 Indien en voor zover Hekkensyorick. zich niet op enige exoneratie zal kunnen beroepen is zij enkel gehouden tot vergoeding van schade tot het bedrag waarvoor haar aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt.
8.4 De klant vrijwaart Hekkensyorick.. uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden, waaronder begrepen het personeel van de klant, tot vergoeding van alle schade in welke vorm dan ook door deze derden geleden.
8.6 Reclames geven de klant nimmer het recht nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, compensatie of schuldvergelijking toe te passen.
Artikel 9 Overmacht
9.1 Indien voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat (verdere) uitvoering der overeenkomst voor Hekkensyorick. niet mogelijk is als gevolg van overmacht, heeft Hekkensyorick. het recht, zonder alsdan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.
9.2 Als overmacht zal gelden elke omstandigheid buiten toedoen van Hekkensyorick.., waardoor de normale uitvoering der overeenkomst wordt  verhinderd waarbij met name wordt gedacht aan weersomstandigheden, stakingen, oorlogen, molest- brand- en waterschade, defecten aa machinerieŽn, belemmering of vertraging in/van het transport van materialen of te leveren zaken, maatregelen van de overheid alsmede de gevolgen hiervan. Tevens wordt als overmacht beschouwd het niet of niet tijdig  voldoen aan hun verplichtingen door de leveranciers van Hekkensyorick.. en in het algemeen alle andere gebeurtenissen die zich aan de controle van Hekkensyorick. onttrekken, waaronder ziekte bij het personeel van Hekkensyorick.., haar leverancier(s) en/of door haar in te schakelen derden.
Artikel 10 Ontbinding
10.1 Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de klant of haar bedrijf, wordt hij/zij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Hekkensyorick.. het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, te hare keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, doch onverminderd de haar toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering, welke Hekkensyorick.. ten laste van de klant heeft of krijgt dadelijk en ineens opzegbaar.
10.2 Indien de klant een gegeven opdracht annuleert, om welke reden dan ook, is hij/zij aan Hekkensyorick.. tenzij Hekkensyorick.. nakoming wenst, een schadevergoeding verschuldigd van 25% van hetgeen de klant bij uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, alles onverminderd het recht van Hekkensyorick.. op vergoeding wegens winstderving en uit de annulering ontstane schade.
Artikel 11 Geschillen
11.1 Als een Klant een klacht of geschil heeft met Hekkensyorick., dient zij zich in eerste instantie schriftelijk te richten tot Hekkensyorick... Hekkensyorick.. zal hierop binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht  schriftelijk inhoudelijk reageren, tenzij dat redelijkerwijs niet mogelijk is. In dat geval zal Hekkensyorick.. de klant binnen die termijn schriftelijk laten weten wanneer Hekkensyorick.. inhoudelijk reageert.
11.2 Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.
Artikel 12 Slotbepaling
12.1 Deze voorwaarden gelden voor alle koop- en verkoopovereenkomsten , zodat de afnemer zich niet beroepen kan op onbekendheid met deze voorwaarden bij overeenkomsten , waarbij door ons niet nadrukkelijk verwezen is naar deze voorwaarden. En zijn kosteloos opvraagbaar bij Hekkensyorick.. en te lezen op de website van Hekkensyorick..
12.2 Wijzigingen in de algemene voorwaarden worden van kracht een week nadat deze gedeponeerd zijn bij de kamer van koophandel in Gent, oost Vlaanderen.

Yorick ten Hoeven - Dorpvaart 2A, 9180 Moerbeke - Waas, Belgium

 

© 2013 | All Rights reserved Hekkens Yorick.

Algemene Voorwaarden      Sitemap

Alle prijzen op dit website zijn incl. btw

 

Hekkens Yorick Logo
Hekkens Yorick - Weidehekkens Voor Mens en Dier

Email :  info@weidehekkens.co

Pinterest

 

Facebook

 

Twitter

 

Email

 

WELKOM   GAAS   UITSCHUIFBARE   TOEBEHOREN   PRIJSLIJST   CONTACT   HOUTEN WEIDEPOORTEN   HOUTEN PALEN   PRIJSLIJST HOUT